Фирмен кредит

Изтеглете най-изгодния фирмен кредит с КредитПойнт!

КредитПойнт ви предлага информация и консултиране в сферата на фирменото кредитиране.

Подходящ продукт с максимално изгодни условия именно за вашия бизнес, помощ при кандидатстване – със съдействието на специалисти намалявате риска и увеличавате възможностите за развитие на фирмата си.

Спестете време – екипът на КредитПойнт ще намери много по-бързо най-изгодният за вашите нужди продукт.

Спестете средства – колкото по-добри са условията по вашия фирмен кредит, толкова по-лесно ще ви е да го обсужвате.

Спестете усилия, които можете да вложите в развитието на вашите продукти или услуги.

Консултирайте се с КредитПойнт, за да сключите добра сделка!

За фирмените кредити
Обща информация за фирмените кредити
За разлика от ипотечните и потребителските кредити, които са предназначени за граждани и домакинства, фирмените кредити се отпускат единствено на регистрирани юридически лица.Фирмените кредити са от основно значение за развитие както на отделната компания, така и на икономиката като цяло, тъй като не само осигуряват на предприемачите необходимите им оборотни средства, но и служат за финансиране на нови проекти или разширяване на дейността. При застой на фирменото кредитиране страдат бизнес активността и заетостта.

Според размера на клиента, фирмените кредити се делят на два типа: за малък и среден бизнес и корпоративни заеми. Точната граница се определя от заемодателя, но обикновено тя зависи от броя наети лица или годишния оборот.

За какво най-често им трябват пари на фирмите?
Според предназначението на отпуснатите средства фирмените кредити се делят на кредити за оборотни средства и за инвестиции.

Тъй като при втория случай обикновено става въпрос за по-високи суми, почти при всички положения банката ще изиска обезпечение – за такова могат да послужат активи на компанията, стоки на склад, недвижима собственост и др.

При кредитите за оборотни средства, ако предприемачът се нуждае от заем, по-малък от 50 хиляди лева, финансовата институция може и да не изиска обезпечение, но ще компенсира по-високия риск, който поема, чрез по-високи лихви.

Заемите за оборотни се делят на няколко подкатегории. Кредитът за оборотни средства може да бъде револвиращ (подобно на кредитните карти – на датата на падежа заемополучателят не е длъжен да погаси цялата дължима сума), овърдрафт (възможност да се надвиши сумата, натрупана по разплащателната сметка) и факторинг - изкупуване от банката на вземания по търговски фактури на доставчици, произтичащи от доставка на стоки или услуги към купувачи при условията на отложено плащане

Важни неща за фирмените кредити – полезни съвети
Кредитната история е от ключово значение
Както и при потребителските и ипотечни кредити, при които банката провярява лоялността на клиента, когато определя условията по договора, така и при фирмените кредити кредитната история на компанията е от ключово значение. Тя зависи от редица фактори като размер и брой на предходно получаваните заеми, евентуални закъснения при погасяване на задълженията, и др. Ако фирмата няма изградено кредитно досие или страда от негативен рейитнг тя може да наеме специализирани консултанти, с чиято помощ да подобри кредитната си история и да възстанови достъпа си до по-изгодно финансиране.
Рефинансиране
За разлика от потребителите, които рядко изплащат повече от 2-3 заема, компаниите може да са изтеглили по различно време многобройни кредити от различен тип – както за оборотни средства, така и за инвестиции или за развитие на дейността по европейски програми. Именно затова рефинансирането обикновено е предпочитан вариант именно при фирмените кредити. Ползите от евентуално обединяване и предоговаряне на кредитите в много случаи могат да надвишат разходите по тази процедура като банкови такси, санкции за предсрочно погасяване и т.н.
В лева или в евро?
Мнозина мениджъри си задават въпроса кредит в коя валута е по-изгодно да изтеглят – в лева или в евро? Тъй като българската валута е вързана към еврото, въпросът е чисто теоретичен и експертите съветват предприемачите да насочат вниманието си по-скоро към конкретните параметри на всеки предлаган им вариант. Не съществува общо правило дали евровите или левовите заеми са по-изгодни. Компаниите износителки обаче по-често избират да теглят кредити в евро, тъй като реализират по-голямата част от оборота си именно в тази валута. По същата причина някои фирми се насочват към не така масовите заеми в щатски долари.
Текущи програми за фирмено финансиране
Същестуват многобройни европейски програми за насърчаване на бизнеса, от които могат да се възползват българските предприемачи. Те покриват широк кръг нужди – от постигане на енергийна ефективност до обезопасяване на условията на труд или покупка на софтурни системи.

Начинаещите предприемачи могат да срещнат сериозна трудност да открият банка, която да подкрепи финансово идеята им, независимо колко обещаваща изглежда тя. За тях подходящ вариант е правителственият проект Гаранционен фонд за микрокредитиране, който осигурява достъп до кредитен ресурс на малки и средни предприятия, безработни физически лица, занаятчии, кооперации и земеделски производители.

За малките и средни предприятия предпочитана алтернатива е и микрокредитирането – заеми с размер до 100 000 лева, при които като обезпечение се приема поръчителството на до три платежоспособни лица, а лихвените нива варират между 10 и 14%.

Според типа на фирмената дейност съществуват и целеви кредити, например за земеделие и хранителна индустрия – като заемите по САПАРД и ДФ “Земеделие”, “Животновъдство” и “Растениевъдство”, кредити за туристическия бизнес и др.